İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ

 • Kurumsal Check Up - Diagnosis
 • Süreç analizi ve Organizasyonel Tasarım
 • Değerlendirme – Gelişim Merkezi Uygulamaları
 • Koçluk
 • Mentor geliştirme programları
 • Seçme yerleştirme
 • Orta ve üst düzey yönetici temini
 • Toplu işe alım projeleri
 • Yeni yatırımlar, iş gücü planlaması ve stratejisi
 • İş değerleme ve ücret yönetimi
 • Performans yönetimi sistem tasarımı ve uygulama desteği
 • Yedekleme yönetimi
 • Yetkinlik bazlı İnsan kaynakları fonksiyonlarının tasarımı ve uygulama mentorlugu
 • Egitim ihtiyaç analizi ve sistemin tasarımı, etkinligin ölçümü
 • İşten çıkış süreçlerinin yönetimi
 • Kuruma özel personel ve özlük yönetimi tasarımı ve uygulama destegi

KURUMA ÖZEL EĞİTİM ÇÖZÜMLERİMİZ

Kurumun insan kaynakları yönetiminin başarı ve motivasyon sağlamada en önemli araçlarından biri olarak gördüğümüz eğitimlerin, şirket politikaları temelinde yapılandırılarak doğru ve faydaya odaklı planlanması ve sonuçların ölçümlenmesi basarı için oldukça önemlidir.

Egitimleri;

 • Mesleki ihtiyaca,
 • Uzmanlık alanlarında sektörel donanımı artırmaya,
 • Kişisel fayda yaratmaya,
 • Motivasyon ve bağlılık yaratarak kurum aidiyetine katkı sağlamaya odaklı olarak, her kurumun faydasına uygun planlar, uygular ve ölçeriz.

PERSONEL ve ÖZLÜK İŞLERİ DANIŞMANLIĞI

 • İşe alım ve işe yerleştirme sürecinde gerekli belgelerin hazırlanması
 • İşçi özlük dosyalarının oluşturulması ve kontrolü
 • Tüm ücret uygulamaları ve avans işlemleri
 • İş sözleşmesi tasarımı ve revizyonu
 • İş koşullarının tanımlanması
 • Görev tanımlarının oluşturulması
 • Taahhüt ve malzeme - araç gereç zimmet belgelerinin oluşturulması
 • Çalışma ve dinlenme sürelerinin tanımlanması
 • Fazla çalışma tanımlanması ve belgeleme süreçleri
 • Tatil günlerinde çalışma uygulamaları
 • Serbest zaman ve denkleştirme uygulamaları
 • Çalışma gün sayısı ve puantaj uygulamaları
 • UBGT süreleri işlemleri
 • Yıllık izin ve ücretsiz izin uygulaması
 • Personel sağlık raporu ve istirahat süreçleri ve belgeleme
 • Gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi tasarımı
 • Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosu uygulamaları
 • Personele yapılacak ihtar süreçleri
 • İş akdi fesih süreçleri ve belgeleme
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade ödeme işlemleri ve belgelendirme
 • İbraname sulh veya ikale protokollerinin oluşturulması
 • İnsan kaynakları veya personel departmanı çalışanlarının eğitilmesi

BODDROLAMA ve BODRO DANIŞMANLIĞI

 • Personel ücret hesap pusulalarının oluşturulması
 • Personel ücret bordrolarının oluşturulması
 • Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosu geçerlilik şartlarının sağlanması
 • Ücret hesap pusulası ve ücret bordrolarının kontrolü
 • Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosunda alt kırılım ve bordro kalemleri dizaynı
 • Puantaj ve özlük verilerinin bordroya yansıtılması ile mutabakatı
 • Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosu raporlaması
 • Personelin aile ve çocuk durumu ile bordro işlemlerinin uyumlulaştırılması
 • Personel avans işlemlerinin bordroya yansıtılması
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri ile bordro mutabakatının sağlanması
 • Ücretlerden kesilecek vergilerin hesaplanıp kayda alınması
 • Sigorta primine tabi olan ve olmayan ücret veya ödemelerin analizi ile bordroya alınması
 • Ücretten yapılacak yasal veya özel kesintilerin bordroya yansıtılması

DÖNEMSEL PERSONEL TEMİNİ VE İSTİHDAM HİZMETİ

Dünyada değisen ihtiyaçlar ve istikrarsızlık sizin temel amacınız olan sürdürülebilir başarı ve kazancınızı çogu zaman olumsuz etkileme gücüne sahip. İşte tam bu noktada hizmet kalitenizin en önemli etkileyicilerinden birisi insan gücündeki doğru maliyetli sürdürülebilir yapıdır. Tüm dönemsel insan ihtiyacınız için biz buradayız;

 • Proje bazlı saha tanıtım personeli
 • Mevsimlik isler için gerekli personel
 • Konsinye ürün tanıtım ve satıs personeli
 • Arşivleme
 • Dönemsel ofis destek personelleri vb.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ YÖNETİM ve ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU HİZMETİMİZ

Sahip olduğumuz Özel İstihdam Bürosunun Geçici İş İlişkisi Kurma Yetki Belgesi çerçevesinde, 4857 sayılı is kanunu ve ilgili mevzuat gereğince işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda dönemsel, proje bazlı ve esnek isgücü ihtiyacı temininde süreçleri yöneterek çözüm üretmekteyiz. Bu yolla işletmeler ekonomideki ve işgücü arzındaki değişimlere kolaylıkla uyum sağlamakta .calışanlar da işgücü piyasasında kendi isteklerine uygun iş bulabilmektedir.

 • İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak yapılan işlerde,
 • İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin otaya çıkması,
 • İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması,
 • Dönemsellik arz eden iş artışları vb. durumlarda.

KAMUYA ve YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK TAŞERON-ALT İŞVEREN İSTİHDAM DANIŞMANLIĞI

Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, yerel yönetimlerde taşeron isçilerinin kamuya ya da belediye iştiraki şirketlere geçis sürecinin yönetilmesi ve sonrasında kadrolu isçi istihdamı sürecinde işe alımdan başlanarak tüm özlük işlemleri ve insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, bordrolama, iş sözleşmelerinin ve işçi özlük dosyaları olusturulması, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlandırma, istihdam politikaları, tüm sosyal güvenlik ve iş hukuku süreçlerinde danışmanlık sunma konusunda; konunun gündeme geldiği ilk andan itibaren mevzuat takibi, projelendirme, altyapı oluşturma, kısa sürede doğrudan ya da dış destek olarak uzman ekip oluşturma ve uzmanlık imkanlarına sahibiz.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ve PERSONEL MALİYET DANIŞMANLIĞI

Devlet tarafından uygulanan tüm sigorta primi ve vergisel tesvikler konusunda yazılım destekli manuel analiz yöntemi ile durumun analiz edilerek işletmenin teşvik ve destek unsurları karşısındaki durumunun ortaya konulup, işletmenin uygun olan tüm teşvik ve destek unsurlarından yararlanmasını sağlıyoruz.

ÖZEL İÇ DENETİM ve RAPORLAMA DANIŞMANLIĞI

Personel mevzuatını ilgilendiren tüm süreç hakkında istenilen periyodda iç denetim ve kontrol yapılarak işyeri mevcut uygulamalarının;

 • Mevzuat hükümleri,
 • Resmi görüş ve yaklaşımlar,
 • Yargısal görüşler,
 • Maliyet ve bütçe gerekleri,
 • Güncel ve yararlı uygulamalar,

Karşısındaki durumunun ortaya konularak raporlama yapılması sonucunda eksiklikleri, hatalı ve yersiz uygulamaları tespit ederek düzeltme ve revizyon konusunda öneriler getirmek, rapor sonucunu işletme üst ve orta düzey yönetimine izah etme amaçlı sunum yaparak, rapordaki önerilerin yerine getirilip getirilmediğini takip edip, işletmeyi Devlet birimlerinin denetimine ve olası yargısal süreçlere hazır hale getiriyoruz.

RESMİ SÜREÇLERİN TAKİBİ ve İDARİ DANIŞMANLIK

Kurumun Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, Çalısma ve İş Kurumu gibi ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemlerini koordine ve takip ederek ilişkileri yönetip, bu konuda öneriler ve fikirler sunuyoruz.

DENETİM ve TEFTİŞ DANIŞMANLIĞI

İşyerinde Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan tüm teftiş, inceleme ve denetimlerde kayıt ve belgelerin incelemeye hazırlanmasını koordine edip, denetimin mahiyetine göre kuruma savunma bina edip, öneri bazlı destek oluyoruz.

İŞ KAZASI İŞLEMLERİ ve SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

İş kazası durumunda kurumun tutması gereken tutanaklar, yapması gereken bildirimler konusunda ve iş kazalarının teftiş ve incelenmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİNİN DENETİMİ ve DANIŞMANLIĞI

İşletmelerin yasal yükümlülük nedeniyle aldıgı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; etkinliği, verimliliği ve amaca uygunluğu yönünden denetleyip, risk odaklı analiz ederek raporlamasını yapıyoruz. Bu hizmeti, konusunda birikimli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları üzerinden dış kaynak kullanımı yöntemi ile sunuyoruz.

HUKUKSAL İNCELEME DANIŞMANLIĞI

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Borçlar Hukuku gibi isçi istihdamı ile ilgili olan tüm hukuksal alanlarda isçilerle kurum arasında yasanabilecek tüm yargısal çekismelerde ve SGK ile yasanabilecek rücu davalarında, zorunlu arabulucu öncesi kanıt ve savunma süreçlerinin hazırlanması, dava dilekçesinin olusturulması, dava dilekçesi ve mahkeme celbine cevap yazışmalarının oluşturulması, bilirkişi raporuna itiraz, tazminat hesaplama, özel mütalaa verilmesi, konu bazlı özel bilirkişi raporu hazırlanması, istinaf ve temyiz süreçlerinde itiraz dilekçelerinin olusturulması konularında kurumlara, isçilere veya hukukçulara danışmanlık hizmeti sunuyoruz.